Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obecná ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.ok1.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího kterým je Ing. Ctirad Štaud, Prodejny OK1, nám. Míru 79, Svitavy 568  02, IČO 46455833 (blíže v sekci kontakty), a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

* Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

* Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, (z.č.513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
- smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou ne jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podniktelské činnosti.

Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující strvzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (Nákupní řád, Reklamační řád, Ochrana osobních údajů) a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Po uzavření smlouvy bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky.

Uzavřená smlouva (objednávka) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých krocích vedoucí k uzavření smouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolvat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Zaplacením zboží prodávající převádí vlastnická a užívací práva k tomuto zbožíí na kupujícího. Kupující se zárověň zavazuje splatit celou kupní cenu způsobem uvedeným v závazné objednávce.

Ke každému zboží je vystavena faktura/daňový doklad. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat především e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách v sekci Kontakt.


Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2-10 pracovních dnů. Ve vyjímečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž bude kupující bezokladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje doňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce, případně záruční list (v případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list prodejní doklad, který je přiložen u dodaného zboží).

Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.

Prodávající je povinnen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu

Způsoby dodání a ceny dopravy naleznete v sekci Doprava.


Cena zboží


Všechny ceny na stránkách www.ok1.cz jsou uvedeny s DPH i bez DPH, včetně příp. dalších poplatků (např. PHE). Základní sazba DPH činí 21%. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si naše společnost právo změny cen. Zvýší-li se cena objednávky, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad. Na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn.


PHE - recyklační poplatek

Novela zákona o odpadech, platná od 13.8.2002, se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použítím a recyklací. Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vzniká povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení (PHE). Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí, jaká část nákupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

Informaci o výši PHE je spotřebiteli vždy komunikována transparentním způsobem, který nevzbuzuje zdání, že (konečná) cena je nižší, než jaká ve skutečnosti.


Způsob platby

V hotovosti - při převzetí zásilky od dopravce.

V hotovosti - platba se uskuteční ve výdejním skladu. Při platbě kartou bude zákazníkovi navýšena cena o 2%.

Bankovním převodem - na základě faktury, kterou Vám zašleme na Váš kontaktní e-mail. Zboží bude expedováno ihned po připsání peněz na náš účet.

Na splátky on-line

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem.


Storno objednávky ze strany kupujícího

Pokud ještě nedošlo k samotné expedici zboží, má kupující právo odstoupit od objednávky a to bez jakéhokoliv postihu. Tento požadavek musí zákazník vznést prostřednictvím infolinky 773 000 345 nebo e-mailem na info@ok1.cz.


Právo odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího,k který je spotřebitelem

V souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a to do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro vrácení zboží v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena zboží a náklady na jeho dodání (od prodejce ke kupujícímu). Toto právo  neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Žádáme o uvedení čísla faktury/daňového dokladu, data nákupu a čísla Vašeho bankovního účtu. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vrácené zboží doporučujeme pojistit. Peníze budou zákazníkovi vráceny v zákonné lhůtě 14ti dnů.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Nezasílejte zboží na dobírku, zásilka bude odmítnuta.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa:
Prodejny OK1 Ing. Ctirad Štaud
nám. Míru 79
568  02  Svitavy

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
* na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od jejich převzetí plnění,
* na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
* na dodávkuzboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
* na dodávku audio a video nahrávak a počítačových průgramů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal


Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu.

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v nejkratším možném termínu převedena zpět na jeho účet.


Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případně záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnou přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců,  může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplanutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

* právo na bezplatnou opravu zboží 

* právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odtranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě - tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo větší počet vad řádně užívat.

* právo na odstoupení od kupní smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jaho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné tot právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat

* neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodate novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.


Reklamace (práva z vadného plnění)

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy, popřípadě zaslat na adresu naší prodejny:

Prodejny OK1 ing. Ctirad Štaud
nám. Míru 196/79
568  02 Svitavy

Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na naši zákaznickou linku. Kupující je povinen oznámi prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.


Nákupní řád nybývá účinnost dne 01.11.2010. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.


KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody

FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu
Provozovatel: Prodejny OK1, Ing.Ctirad Štaud, Náměstí Míru 79, 568 02 Svitavy

JavaScript musí být povolen